602 321 609
601 572 301
65/520 23 44

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

obsługa projektowa obejmuje:

 • Projektowanie budynków jedno- oraz wielorodzinnych
  (także budynków energooszczędnych i pasywnych)
 • projektowanie budynków i powierzchni handlowych
 • projektowanie budynków użyteczności publicznej
 • projektowanie obiektów przemysłowych
 • projektowanie obiektów produkcji rolniczej i rolno-spożywczej
 • projektowanie budynków gospodarczych i garażowych
 • inwentaryzacje i przebudowy budynków istniejących
 • opracowania renowacji i odnowy obiektów historycznych
 • zmiany sposobu użytkowania
 • obiekty inżynierskie
 • zjazdy, kładki i pomosty drogowe oraz piesze
 • obliczenia i analizy statyczne
 • wykonywanie koncepcji kolorystycznych budynków, zagospodarowania terenu

obsługa budynków użytkowanych obejmuje:

 • prowadzenie książki obiektu
 • wykonywanie opinii technicznych
 • certyfikacja energetyczna

obsługa projektowa poszczególnych branż:

 • projekty z zakresu branży sanitarnej
 • projekty z zakresu branży wentylacyjnej
 • projekty z zakresu branży elektrycznej

obsługa administracyjna obejmuje:

 • uzyskanie zapewnień, warunków technicznych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę
 • uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia konserwatorskiego
 • zgłoszenia w imieniu Inwestora rozpoczęcia budowy i dziennika budowy

obsługa geodezyjna obejmuje:

 • podziały nieruchomości
 • wykonanie map do celów projektowych i opiniodawczych
 • podziały i wydzielenia lokali mieszkalnych
 • wytyczania budynków w terenie
 • wykonania map powykonawczych

obsługa kosztorysowa obejmuje:

 • przygotowanie kosztorysów Inwestorskich
 • przygotowanie kosztorysów przetargowych
 • przygotowanie kosztorysów do wniosków dofinansowywanych z UE
 • przygotowanie specyfikacji

Wszystkie projekty i opracowania są przygotowywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i praktykę zawodową. Na życzenie Klientów jesteśmy w stanie dowolnie rozszerzyć lub zawęzić zakres usług (współpracujemy z innymi podmiotami) i ustalić szczegółowy zakres opracowania. Opracowania wykonawcze (architektura, konstrukcja, branże instalacyjne) są wykonywane z zestawieniami materiałów. Opracowania przekazujemy Inwestorowi w formie drukowanej oraz (na życzenie) w wersji elektronicznej obejmującej pliki typu dwg; pdf; dxf.